Projektet

SamfundsCup © 2009

 

SamfundsCup 2018

Praktisk information om SamfundsCup 2017

 

SamfundsCup er en fagligt funderet og innovationsorienteret konkurrence for samfundsfagselever. I SamfundsCup skal eleverne løse et samfundsfagligt problem - i år under overskriften FRIHED!

 

 

 

 

 

SamfundsCup er en fagligt orienteret innovationskonkurrence, hvor der er mulighed for at arbejde med en selvvalgt udfordring inden for årets overemne - FRIHED (se nedenfor).

 

Helt overordnet handler SamfundsCup om, at eleverne skal identificere og undersøge en udfordring og med inddragelse af samfundsfaglige værktøjer og en stor portion nytænkning komme med et løsningsforslag på det identificerede problem. Løsningsforslaget må gerne have kant!

 

Hvis forslaget er innovativt, entreprenant, fagligt funderet og godt formidlet kan det vinde finalen på Christiansborg samt en præmie på 10.000 kr.

 

Konkurrencen henvender sig til gymnasieelever der har samfundsfag på A- og B niveau. Vi ved, at danske gymnasieelever på rigtig mange områder er nytænkende og kreative, og det er disse evner, vi gerne vil se blomstre i SamfundsCup.

 

Årets emne – FRIHED

Frihed handler helt grundlæggende om muligheden for selvbestemmelse og fraværet af begrænsninger og hindringer for udfoldelse . Frihed kan på den måde anskues i en negativt optik (frihed fra begrænsninger) og en positiv optik (frihed til selvbestemmelse).

 

Frihed er desuden et fænomen, som vi nok ofte kommer til at tage for givet, men ikke desto mindre er der talrige eksempler på, at friheden også være under pres. Dels har der gennem historien og i andre lande været store problemer, men også aktuelt og nationalt er frihed noget der diskuteres. Hvad er ytringsfriheden egentlig godt for? Skal alle have religionsfrihed? Har jeg ikke bare ret til at gøre, hvad der passer mig? Kan alle udnytte deres frihed lige godt? Er det okay, at staten begrænser min adfærd?

 

Frihed er således et mangfoldigt begreb og kan anskues på mange forskellige måder. Frihed kan i et mikroperspektiv, hvor fokus er på individets personlige frihed til eksempelvis at være med til at forme egen fremtid eller ytre sig på den måde, som det ønsker. Frihed kan dog også anskues som en mere strukturel problematik hvor det eksempelvis kan handle om nationale aktørers manglende handlefrihed på makroniveau. Frihed som begreb skriver sig dermed direkte ind i et af samfundsfagets centrale omdrejningspunkter, nemlig aktør-strukturproblematikken. Derudover kan frihed også indsnævres til at handle om frihed på de forskellige faglige dimensioner. Der kan eksempelvis være tale om økonomisk frihed eller mangel på samme i form af fattigdom og social ulighed, der sætter begrænsninger for den personlige udfoldelse eller på et mere strukturelt niveau staters udfordringer med at agerer i den globale økonomi. I et politisk perspektiv kan frihed handle om manglende politiske frihedsrettigheder eller begrænsninger i forhold ‘fri’ politisk meningsdannelse både anskuet på individniveau i forhold til den enkeltes politiske overbevisning men også i et mere strukturelt perspektiv, hvor det eksempelvis kan handle om de politiske aktørers udfordringer med at påvirke den politiske dagsorden. Derudover er der naturligvis også den klassiske kamp mellem ideologierne og deres forskellige syn på selve frihedsbegrebet.

I et menneskerettighedsperspektiv er der også problematikken om, hvordan vi fastholder en balance mellem den personlige frihed og kollektive sikkerhed. Her er der i de senere år sat fokus på overvågning og staters rettigheder til at registrere og holde styr på dets individer. I den sociologiske optik kan samfundets kompleksitet og individets mange valgmuligheder paradoksalt nok nogle gange ses som frihedsbegrænsende, men også den social arv kan være en frihedsbarrierre ligesåvel som social kontrol er et relevant begreb at inddrage..

 

Som det fremgår af ovenstående kan frihed i tillæg til aktør-struktur perspektivet og de forskellige faglige dimensioner også anskues i en optik der går fra det lokale til det globale, altså et slags nærhedskontinium, og der er dermed et væld af muligheder for at ved hjælp af de faglige redskaber at identificere frihedsudfordringer og arbejde med at udvikle innovative løsningsforslag.

 

 

 

 

 

Projektkoordinatorer

 

 

 

Ditte Nørtoft Nielsen, Næstformand i FALS, Aarhus Katedralskole

 

Eva Rix, Skanderborg Gymnasium

 

Janni Ohrt, Rødkilde Gymnasium

Samarbejdspartnere

 

 

SamfundsCup arrangeres i et samarbejde mellem:

  • FALS - foreningen af lærere i samfundsfag

 

  • Projektkoordinatorer Ditte Nørtoft Nielsen, Eva Rix og Janni Ohrt

 

  • Paul Natorp fra 'Sager der Samler'

 

 

Projektet bakkes desuden op af Bent Fischer Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

 

”Jeg kan klart anbefale deltagelse i SamfundsCup. I samfundsfag skal man ikke kun undersøge samfundsmæssige problemstillinger. Man skal også kunne formulere løsninger på problemerne og på et fagligt grundlag komme med en handlingsorienteret anbefaling til en beslutningstager. SamfundsCup er særdeles velegnet til at fremme innovative kompetencer til glæde for elever, fag og samfund .”

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved