Projektet

SamfundsCup © 2009

 

SamfundsCup 2018

Praktisk information om SamfundsCup

 

SamfundsCup er en fagligt funderet og innovationsorienteret konkurrence for samfundsfagselever. I SamfundsCup skal eleverne løse et samfundsfagligt problem - i år under overskriften SAMMENHÆNGSKRAFT!

 

 

 

 

 

SamfundsCup er en fagligt orienteret innovationskonkurrence, hvor der er mulighed for at arbejde med en selvvalgt udfordring inden for årets overemne - SAMMENHÆNGSKRAFT (se nedenfor).

 

Helt overordnet handler SamfundsCup om, at eleverne skal identificere og undersøge en udfordring og med inddragelse af samfundsfaglige værktøjer og en stor portion nytænkning komme med et løsningsforslag på det identificerede problem. Løsningsforslaget må gerne have kant!

 

Hvis forslaget er innovativt, entreprenant, fagligt funderet og godt formidlet kan det vinde finalen på Christiansborg samt en præmie på 10.000 kr.

 

Konkurrencen henvender sig til gymnasieelever der har samfundsfag på A- og B niveau. Vi ved, at danske gymnasieelever på rigtig mange områder er nytænkende og kreative, og det er disse evner, vi gerne vil se blomstre i SamfundsCup.

 

Årets emne - SAMMENHÆNGSKRAFT

 

Årets emne - SAMMENHÆNGSKRAFT

 

SAMMENHÆNGSKRAFT er omfattende emne og måske også et noget abstrakt begreb, men i sin essens indbefatter sammenhængskraft i et samfund eksistensen af forpligtende fællesskaber. Det handler om oplevet samhørighed skabt af institutioner, normer og livssyn og er derfor et udtryk for eksempelvis danskernes oplevelse af at være en del af det samme fællesskab.

 

SAMMENHÆNGSKRAFT kan således anskues som et værn mod det atomiserede samfund, hvor det er en forudsætning for integration. Det minder på den måde om Durkheims begreb om mekanisk solidaritet, men sammenhængskraft kan også anskues som differentiering af samfundet, hvorved det i højere grad minder om Durkheims begreb om organisk solidaritet.

 

Set i et internationalt perspektiv har det danske samfund en høj grad af SAMMENHÆNGSKRAFT. De danske borgere har mange kontaktflader med hinanden på tværs af sociale skel i blandt andet folkeskolen og foreningslivet, og der er en række stærke institutioner, der sikrer et højt velfærdsniveau. Alligevel har der i det seneste år i medier og blandt befolkningen såvel som på politisk niveau pågået en debat om, at vores sammenhængskraft i Danmark er udfordret og vil udfordres i stigende grad i fremtiden. Dermed er der ingen tvivl om, at sammenhængskraft traditionelt set opfattes som et positivt fænomen, der ønskes bevaret som fundament for den fortsatte beståen af den danske velfærdsstat (uanset hvordan man så end ønsker at denne skal udformes i fremtiden).

 

Begrebet SAMMENHÆNGSKRAFT er uløseligt knyttet til makroplanet og vores samfundsstrukturer såvel på det nationale plan, men også det globale plan, og de faglige discipliner (økonomi, politik, sociologi og IP) kan indtænkes på forskellig vis i arbejdet med udfordringer for sammenhængskraften. Udover på makroplanet kan SAMMENHÆNGSKRAFT dog også anskues på andre niveauer (lokalt eller regionalt). Eksempelvis kan der være tale om udfordringer for sammenhængskraften i et mere mikrosociologisk perspektiv på arbejdspladsen eller i skolen (arbejdsmiljøproblemer, mobning etc.) men også i et makrosociologisk perspektiv (håndtering af ghettoproblematikker og værdikonflikter i forskellige beboelsesområder) findes der mange mere eller mindre latente udfordringer for den fortsatte beståen af sammenhængskraften. SAMMENHÆNGSKRAFT kan også angribes ud fra en politisk optik, hvor man eksempelvis kan beskæftige sig med danskernes stigende mistillid til politikere eller fra et mere økonomisk perspektiv med fokus på manglende jobmuligheder i og udflytning af arbejdspladser til det såkaldte udkantsdanmark.

 

Som ovenstående tydeligt demonstrerer hersker der ingen tvivl om, at SAMMENHÆNGSKRAFT er en positiv betegnelse som næsten alle, såvel borgere som politikere, kan blive enige om er essentielt at fastholde. Enigheden hører dog op, når det kommer til den konkrete identifikation og håndtering af udfordringer for sammenhængskraften. SAMMENHÆNGSKRAFT er således et politiseret begreb, hvor nogle automatisk tænker på begreber som solidaritet, tillid og fællesskab, men andre vil anskue det med udgangspunkt i en mere funktionel betragtning, hvor sammenhængskraften i højere grad er afsættet for at få samfundet til at fungere på en måde, så det enkelte individ har størst mulig for at realisere sine egne drømme.

 

Derfor er muligheder for identifikation af såvel problemfelter indenfor emnet SAMMENHÆNGSKRAFT, som udtænkning og udfoldelse af løsninger, således mangfoldige.

 

Ikke-udtømmende liste over udfordringer (emner), der kan arbejdes med

Interessekonflikter mellem forskellige befolkningsgrupper (opdelt efter etnicitet, uddannelse eller geografi)

Udkantsdanmark

Marginalisering og social eksklusion

Politikerlede

Ulighed - socialt og økonomisk

Medborgerskab og demokratisk deltagelse

Konkurrencestaten og fremtidens velfærd

Sammenhængskraft i det internationale samfund. Eksempelvis de forskellige aktører i kampen mellem autoritære og liberale værdier. Er det regeringer, NGO'er eller transnationale virksomheder, der skal gøre en forskel?

Polariserende multikulturalisme

Integrationsudfordringer

Bæredygtighed og sammenhængskraft

Kan man styrke sammenhængskraften ved at styrke forskellighederne?

Subkulturer og bandeproblematik

Sammenhængskraften som ekskluderende mekanisme

Inklusionsudfordringer i folkeskolen

 

 

Nedenstående er en linksamling til materiale, som kan inspirere yderligere til forskellige vinkler på årets tema:

 

Skat, folkeskolen, Danmarks-Radio og andre vigtige fællesskaber skal plejes

Sammenhængskraften i Danmark er ved at forsvinde

Fællesskabsmålingen

Sammenhængskraft er baseret på social kapital

Sammenhængskraft kommer af lighed

Sammenhængskraften i Danmark er ved at forsvinde

Det multikulturelle samfund truer sammenhængskraften

Hvad er det der truer demokratiet og sammenhængskraften?

Fællesskabet er sat på autopilot

 

 

 

 

 

 

 

Projektkoordinatorer

 

 

 

Ditte Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole

 

Eva Rix, Skanderborg Gymnasium

 

Janni Ohrt, Rødkilde Gymnasium

Samarbejdspartnere

 

 

SamfundsCup arrangeres i et samarbejde mellem:

  • FALS - foreningen af lærere i samfundsfag

 

  • Projektkoordinatorer Ditte Nørtoft Nielsen, Eva Rix og Janni Ohrt

 

 

Projektet bakkes desuden op af Bent Fischer Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

 

”Jeg kan klart anbefale deltagelse i SamfundsCup. I samfundsfag skal man ikke kun undersøge samfundsmæssige problemstillinger. Man skal også kunne formulere løsninger på problemerne og på et fagligt grundlag komme med en handlingsorienteret anbefaling til en beslutningstager. SamfundsCup er særdeles velegnet til at fremme innovative kompetencer til glæde for elever, fag og samfund .”

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved